Back Office Login

Instrument Type Underlying Expiry date LTP(Rs) Chg(%)
FUTSTK BHARATFORG 28-Nov-19 410.45 5.19
FUTSTK ARVIND 26-Sep-19 56.40 2.64
FUTSTK GAIL 28-Nov-19 133.40 2.54
FUTSTK GODREJCP 26-Sep-19 650.45 1.94
>> More
Instrument Type Underlying Expiry date LTP(Rs) Chg(%)
FUTSTK IDEA 26-Sep-19 5.00 -4.76
FUTSTK IDFCFIRSTB 26-Sep-19 41.15 -2.60
FUTSTK GMRINFRA 26-Sep-19 16.05 -4.46
FUTSTK YESBANK 26-Sep-19 65.35 -2.68
>> More
Most Active Put and Call
Symbol Option Type Strike Price LTP(Rs)
NIFTY CE 11000.00 8.50
BANKNIFTY CE 28000.00 16.00
NIFTY CE 11100.00 2.50
BANKNIFTY CE 27800.00 30.00
>> More
Derivative Summary
Instrument Type Underlying Expiry Date Contracts Traded(No)
FUTIDX NIFTY 26-Sep-19 193482
FUTIDX BANKNIFTY 26-Sep-19 235047
FUTSTK AXISBANK 26-Sep-19 26632
FUTSTK HDFC 26-Sep-19 18232
>> More
Get Quotes
Derivatives Charts
Derivatives News
      [17-Sep-19 16:56]
        Turnover in F&O segment ri...
      [16-Sep-19 16:08]
        Nifty September 2019 futur...
      [13-Sep-19 16:26]
        Turnover in F&O segment de...
      [12-Sep-19 16:23]
        RIL, HDFC, SBI most active...
      [11-Sep-19 16:19]
        Nifty September 2019 futur...
      [09-Sep-19 16:26]
        Nifty September 2019 futur...
>> More